1.
ภาวิขำ ส, กลางคาร ส, วรวงศ์ จ. The patterns of enterprise master metabolic Ekpayan School, Kalasin Province. ubruphjou [Internet]. 2018 Jun. 1 [cited 2024 Feb. 28];7(1):133-50. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162800