1.
ล้อพงค์พานิชย์ ป, เชื้อท้าว ศ, แสงบุญเรือง ส, สงวนล้ำ ณ, ธรรมรักษ์ พ, ทองคำ เ, อุปนิสากร ก. Analysis of economic value for strategic plan in fiscal year 2016 Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University. ubruphjou [Internet]. 2019 Feb. 7 [cited 2024 Feb. 28];7(2):37-45. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/170960