1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค. บทบรรณาธิการ. ubruphjou [Internet]. 2019 Feb. 8 [cited 2024 Feb. 28];7(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176