1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. บทบรรณาธิการ. ubruphjou [Internet]. 2019Feb.8 [cited 2021Oct.18];7(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171187