1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ. ubruphjou [Internet]. 2019Aug.26 [cited 2020Apr.4];8(1). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211542