1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ubruphjou [Internet]. 2020Dec.29 [cited 2021Apr.23];9(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359