[1]
พ่วงประสงค์ ด., สมันตรัฐ พ.ด. and สิทธารถศักดิ์ ช. 2018. Stigma in adolescent pregnancy: Nurse’s role. Vajira Nursing Journal. 20, 1 (Aug. 2018), 1–11.