[1]
ยี่สุ่นแก้ว ร., ณ หนองคาย ด., ฉายากุล น. and สุจิรารัตน์ ด. 2018. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. Vajira Nursing Journal. 18, 1 (Aug. 2018), 79–88.