(1)
พ่วงประสงค์ ด.; สมันตรัฐ พ. ด.; สิทธารถศักดิ์ ช. Stigma in Adolescent Pregnancy: Nurse’s Role. VNURSE 2018, 20, 1-11.