(1)
ยี่สุ่นแก้ว ร.; ณ หนองคาย ด.; ฉายากุล น.; สุจิรารัตน์ ด. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. VNURSE 2018, 18, 79-88.