(1)
Kamontalapisake, S.; Tharee, P.; Thaprasong, P.; Promma , W.; Kongros, W.; Oumtanee, A. Negotiation Strategies of Nurse Administration. VNURSE 2023, 25, 84-95.