พ่วงประสงค์ ด., สมันตรัฐ พ. ด., & สิทธารถศักดิ์ ช. (2018). Stigma in adolescent pregnancy: Nurse’s role. Vajira Nursing Journal, 20(1), 1–11. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745