สิทธิประชาราษฎร์ จ. (2018). Role of emergency nurse practitioner during disaster. Vajira Nursing Journal, 19(2), 1–12. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138940