ยี่สุ่นแก้ว ร., ณ หนองคาย ด., ฉายากุล น., & สุจิรารัตน์ ด. (2018). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. Vajira Nursing Journal, 18(1), 79–88. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781