พ่วงประสงค์ ด.; สมันตรัฐ พ. ด.; สิทธารถศักดิ์ ช. Stigma in adolescent pregnancy: Nurse’s role. Vajira Nursing Journal, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 1–11, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745. Acesso em: 28 feb. 2024.