สิทธิประชาราษฎร์ จ. Role of emergency nurse practitioner during disaster. Vajira Nursing Journal, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 1–12, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138940. Acesso em: 29 feb. 2024.