ยี่สุ่นแก้ว ร.; ณ หนองคาย ด.; ฉายากุล น.; สุจิรารัตน์ ด. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. Vajira Nursing Journal, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 79–88, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781. Acesso em: 28 feb. 2024.