ใจกาศ พ. Quality improvement project Innovation: “3P” protection pressure injury paper. Vajira Nursing Journal, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 50–54, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/160443. Acesso em: 29 feb. 2024.