พ่วงประสงค์ ดร.รัชดา, สมันตรัฐ พ.ต.ต.หญิง ดร.ปิยรัตน์, and สิทธารถศักดิ์ ชิดชนก. 2018. “Stigma in Adolescent Pregnancy: Nurse’s Role”. Vajira Nursing Journal 20 (1):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745.