สิทธิประชาราษฎร์ จินตนันท์. 2018. “Role of Emergency Nurse Practitioner During Disaster”. Vajira Nursing Journal 19 (2):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138940.