สาตสิน ธีระชล, and มัชฌิม ดร.เยาวรัตน์. 2018. “End-of-Life Care: The Context of the Emergency Room”. Vajira Nursing Journal 19 (1):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138956.