ยี่สุ่นแก้ว รุ้งลาวัลย์, ณ หนองคาย ดร.สุรชาติ, ฉายากุล นพ.ชัยรัตน์, and สุจิรารัตน์ ดุสิต. 2018. “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง”. Vajira Nursing Journal 18 (1):79-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781.