พ่วงประสงค์ ด., สมันตรัฐ พ. ด. and สิทธารถศักดิ์ ช. (2018) “Stigma in adolescent pregnancy: Nurse’s role”, Vajira Nursing Journal, 20(1), pp. 1–11. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745 (Accessed: 28 February 2024).