สิทธิประชาราษฎร์ จ. (2018) “Role of emergency nurse practitioner during disaster”, Vajira Nursing Journal, 19(2), pp. 1–12. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138940 (Accessed: 25 February 2024).