ยี่สุ่นแก้ว ร., ณ หนองคาย ด., ฉายากุล น. and สุจิรารัตน์ ด. (2018) “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง”, Vajira Nursing Journal, 18(1), pp. 79–88. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781 (Accessed: 25 February 2024).