[1]
พ่วงประสงค์ ด., สมันตรัฐ พ. ด., and สิทธารถศักดิ์ ช., “Stigma in adolescent pregnancy: Nurse’s role”, VNURSE, vol. 20, no. 1, pp. 1–11, Aug. 2018.