[1]
ยี่สุ่นแก้ว ร., ณ หนองคาย ด., ฉายากุล น., and สุจิรารัตน์ ด., “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง”, VNURSE, vol. 18, no. 1, pp. 79–88, Aug. 2018.