พ่วงประสงค์ ด., สมันตรัฐ พ. ด., and สิทธารถศักดิ์ ช. “Stigma in Adolescent Pregnancy: Nurse’s Role”. Vajira Nursing Journal, vol. 20, no. 1, Aug. 2018, pp. 1-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745.