ยี่สุ่นแก้ว ร., ณ หนองคาย ด., ฉายากุล น., and สุจิรารัตน์ ด. “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง”. Vajira Nursing Journal, vol. 18, no. 1, Aug. 2018, pp. 79-88, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781.