พ่วงประสงค์ ดร.รัชดา, สมันตรัฐ พ.ต.ต.หญิง ดร.ปิยรัตน์, and สิทธารถศักดิ์ ชิดชนก. “Stigma in Adolescent Pregnancy: Nurse’s Role”. Vajira Nursing Journal 20, no. 1 (August 7, 2018): 1–11. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745.