สิทธิประชาราษฎร์ จินตนันท์. “Role of Emergency Nurse Practitioner During Disaster”. Vajira Nursing Journal 19, no. 2 (August 8, 2018): 1–12. Accessed February 25, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138940.