สาตสิน ธีระชล, and มัชฌิม ดร.เยาวรัตน์. “End-of-Life Care: The Context of the Emergency Room”. Vajira Nursing Journal 19, no. 1 (August 8, 2018): 1–9. Accessed February 25, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138956.