ยี่สุ่นแก้ว รุ้งลาวัลย์, ณ หนองคาย ดร.สุรชาติ, ฉายากุล นพ.ชัยรัตน์, and สุจิรารัตน์ ดุสิต. “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง”. Vajira Nursing Journal 18, no. 1 (August 12, 2018): 79–88. Accessed February 25, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781.