ใจกาศ พุทธชาติ. “Quality Improvement Project Innovation: ‘3P’ Protection Pressure Injury Paper”. Vajira Nursing Journal 20, no. 2 (December 16, 2018): 50–54. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/160443.