1.
พ่วงประสงค์ ด, สมันตรัฐ พด, สิทธารถศักดิ์ ช. Stigma in adolescent pregnancy: Nurse’s role. VNURSE [Internet]. 2018 Aug. 7 [cited 2024 Feb. 28];20(1):1-11. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/138745