1.
ยี่สุ่นแก้ว ร, ณ หนองคาย ด, ฉายากุล น, สุจิรารัตน์ ด. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. VNURSE [Internet]. 2018 Aug. 12 [cited 2024 Feb. 25];18(1):79-88. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139781