กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10* THE STRETEGY TO DEVELOP REGISTERED NURSES FOR MANAGING AGGRESSIVE AND VIOLENT BEHAVIORS OF PSYCHIATRIC PATIENTS IN HOSPITALS, THE AREA HEALTH 10 Download Download PDF