กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิต แบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน* THE EFFECT OF INTEGRATED PERCEIVED STRESSFUL LIFE EVENT MANAGEMENT PROGRAM ON DEPRESSION OF DEPRESSIVE DISORDER PATIENTS IN COMMUNITY Download Download PDF