กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามในการศึกษาถึงความหลากหลายทางเพศ ในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย DEFINITIONAL ISSUES IN THE STUDY OF SEXUAL/GENDER DIVERSITY AMONG SEXUAL/GENDER MINORITY POPULATIONS IN THAI Download Download PDF