ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามในการศึกษาถึงความหลากหลายทางเพศ ในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย DEFINITIONAL ISSUES IN THE STUDY OF SEXUAL/GENDER DIVERSITY AMONG SEXUAL/GENDER MINORITY POPULATIONS IN THAI

ผู้แต่ง

  • ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Alicia K Matthews UIC College of Nursing

คำสำคัญ:

Definition, Sexual and gender diversity, Sexual and gender minority populations, นิยาม, ความหลากหลายทางเพศ, คน กลุ่มน้อยทางเพศ

บทคัดย่อ

Abstract
           Sexual and gender diversity is a variety of  sexual characteristics which encompass more than “male” or “female” representation as the sex assigned at birth and social expectations. One may present a wide range of sexual characteristics based on perceptions and experiences, not genital organs. Presently, the expression of diversity is gradually increasing due to human rights and freedoms. However, definitions remain an unclear  issue in the Thai society. The lack of in-depth understanding causes concept misinterpretation inducing research limitations. The comprehension of terms as the basic knowledge are necessary to explore. This article’s aim focuses on describing the definitions of sexual/gender diversity and recommendations for application among sexual/ gender minority populations in future nursing research.

บทคัดย่อ
            ความหลากหลายทางเพศเป็นความแตกต่างของคุณลักษณะทางเพศที่อยู่นอกเหนือกรอบของ “ชาย/หญิง” ที่ถูกกำหนดโดยรูปกายตามธรรมชาติ และบทบาททางสังคม หากแต่ขึ้นตรงกับจิตใจ และประสบการณ์ของบุคคลส่งผลให้มีการแสดงคุณลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน ปัจจุบันการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพมีมากขึ้น  การแสดงออกทางเพศจึงมีเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ว่าประเด็นความหลากหลายทางเพศในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทยยังคงคลุมเครือและไม่ได้รับการเปิดเผยในแง่วิชาการอย่างจริงจัง การขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทำให้เกิดความสับสนในการนำไปใช้ การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจึงถูกจำกัด ความเข้าใจในคำนิยามเพื่อใช้เป็นข้อตกลงพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง บทความนี้จึงเน้นที่การให้ความกระจ่างในคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ  เพื่อลดประเด็นปัญหาในการนำไปใช้ รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะในการนำคำนิยามดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2554). เพศวิถีที่กำลังเปลี่ยนไปในสังคมไทย ใน จุดเปลี่ยนประชากรจุดเปลี่ยนสังคมไทย. สุรีย์พร พันพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์ (บรรณาธิการ) (43-66). นครปฐม: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม.

บุษกร สุริยสาร. (2557). อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย/ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว; โครงการส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลายและความเท่าเทียมในโลกของการทำงาน(PRIDE). กรุงเทพ: องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ.

สรรใจ แสงวิเชียร. (2557). ศัพท์แพทย์ใหม่พ.ศ. 2557. วารสารเวชบันทึกศิริราช. 7(2), 64–67.

สอ เสถบุตร. (2559). พจนานุกรม อ สอ เสถบุตร. สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2560. จาก http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-thsedthabut

สุรพล พะยอมแย้ม. (2545). ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน. กรุงเทพ, สำนักพิมพ์สหายพัฒนาการพิมพ์.
American Psychological Association. (n.d.). Definitions related to sexual orientation and gender diversity in APA documents. Retrieved January 9, 2017, from https:// www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexualitydefinitions. pdf

American Psychological Association (APA). (2009). APA proposes deletion of sexual orientation diagnoses in ICD-10. Retrieved January 9, 2017, from http://www.apa.org/ pi/lgbt/resources/icd-10.aspx

American Psychological Association. (2011). Definition of terms: sex, gender, gender identity, sexual orientation. Washington, DC: American Psychological Association.

American Psychological Association. (2016). Lesbian, gay, bisexual, transgender. Retrieved January 10, 2017, from http://www.apa.org/topics/lgbt/index.aspx Lesbian, gay, bisexual, transgender. Retrieved January 10, 2017, from http:// www.apa.org/topics/lgbt/index.aspx

Ash, M. (2013). Assessing the mental health and wellbeing of the lesbian, gay, bisexual and transgender population. Community Practitioner, 86(3), 24.

Blosnich, J. R., Nasuti, L. J., Mays, V. M., & Cochran, S. D. (2016). Suicidality and sexual orientation: characteristics of symptom severity, disclosure, and timing across the life course. American Journal of Orthopsychiatry, 86(1), 69.

Cornwall, S. (2012). Sexuality, religion and the sacred: bisexual, pansexual and polysexual perspectives. London/New York: Routledge.

Elizabeth, A. (2013). Challenging the binary: sexual identity that is not duality. Journal of Bisexuality, 13(3), 329-337.

Graham, R., Berkowitz, B., Blum, R., Bockting, W., Bradford, J., de Vries, B., ... & Makadon, H. (2011). The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding._17-1(001-015)1.indd 13 11Washington, DC:
Institute of Medicine.
Haldeman, D. (2012). Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients. Am Psychologist, 67(1), 10-42.

Herek, G. M., Kimmel, D. C., Amaro, H., & Melton, G. B. (1991). Avoiding heterosexist bias in psychological research. American Psychologist, 46(9), 957.

Human Rights Campaign. (2016). Sexual orientation and gender identity definitions. Retrieved January 23, 2017, from http://www.hrc.org/ resources/sexual-orientation-and-genderidentity- terminology-and-definitions

Jain, V., Workman, M., Mostafa, S., Wolfe, A., Davia, S., Terens, N., ... & Parrish, B. (2013). Developing standardized language for use in LGBT health research. Retrieved February 20, 2017, from http://hsrc.himmelfarb. gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar
ticle=1007&context=researchdays_2013

Mayes, R., & Horwitz, A. V. (2005). DSM-III and the revolution in the classification of mental illness. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 41(3), 249-267.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674.

Medical Dictionary. (2016). Retrieved February 18, 2017, from http://medical-dictionary. thefreedictionary.com

Morin, S. F. (1977). Heterosexual bias in psychological research on lesbianism and male homosexuality. American Psychologist, 32(8), 629.

NIH LGBT Research Coordinating Committee. (2013). Consideration of the Institute of Medicine (IOM) report on the health of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals. Washington DC: National Institutes of Health.

Oxford Dictionaries. (2016). Oxford Dictionary of English. (3 ed.). Retrieved January 19, 2017, from http://www.oxforddictionaries.com/us Rothblum, E. (1991). Avoiding heterosexual bias in language. American Psychologist, 46(9), 973-974.

Rutherford, K., McIntyre, J., Daley, A., & Ross, L. E. (2012). Development of expertise in mental health service provision for lesbian, gay, bisexual and transgender communities. Medical Education, 46(9).

Scherrer, K. S. (2008). Coming to an asexual identity: negotiating identity, negotiating desire. Sexualities,11(5), 621-641.

Spitzer, R. L. (1981). The diagnostic status of homosexuality in DSM-III: a reformulation of the issues. American Journal of Psychiatry, 138(2), 210-215.

Urban dictionary. (2017). Retrieved February 19, 2017, from http://www.urbandictionary. com

WHO. (2017). Gender, equity and human rights. Retrieved February 20, 2017, from http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/

WHO. (2016). Suicide. Retrieved February 19, 2017, from http://www.who. int/mediacentre/factsheets/fs398/en _

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-07