กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

 

 

รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

รศ.สมศร เชื้อหิรัญ

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

นางวัชราภรณ์ อุทโยภาส

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

นางกัลยา ภักดีมงคล

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

นางกาญจนา เหมะรัต

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

รศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

 

ดร.มยุรี กลับวงษ์

นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองบรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นางสาวพัชริน คุณค้ำชู

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร. เอกอุมา อิ้มคำ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นางสาวสาวิตรี แสงสว่าง

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รศ.ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อ.ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

อ.ดร.อัจฉรา คำมะทิตย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

 

ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ดร.สุนทรี ศรีโกไศย

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

 

ดร.กุณฑ์ชลี เพียรทอง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

 

นาวาตรีหญิง ดร.ยุวดี วงษ์แสง

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

 

นางสาวนิรมล ปะนะสุนา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ผู้จัดการวารสาร

 

นางสาวสาวิตรี แสงสว่าง

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต