ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รับตีพิมพ์บทความ 2 ประเภท ดังนี้

 1. บทความวิจัย (Research Article)
 2. บทความวิชาการ (Academic Article)

 

กรณี บทความวิจัย ผู้นิพนธ์จะต้องเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

 1. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word ขนาดกระดาษ A4 ไม่แบ่งคอลัมน์
 2. บทความประกอบด้วย
  1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อและนามสกุล ไม่ต้องมีคำนำหน้า ตัวย่อวุฒิการศึกษา และสังกัดของผู้นิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายคน ให้ใช้เครื่องหมาย "*" เป็นแบ่งสังกัดของผู้นิพนธ์
  3. บทคัดย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ ให้เรียงตามหัวข้อดังนี้ วัตถุประสงค์ (objective) วิธีการศึกษา (method) ผลการศึกษา (result) สรุป (conclusion) จำนวนไม่ควรเกิน 350 คำ
  4. คำสำคัญ ภาษาไทยและอังกฤษ ประมาณ 3 – 5 คำ
  5. ความสำคัญของปัญหา
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย
  7. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
  8. กรอบแนวคิดการวิจัย
  9. วิธีดำเนินการวิจัย
  10. ผลการวิจัย
  11. การอภิปรายผล
  12. ข้อเสนอแนะ
  13. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
  14. เอกสารอ้างอิง โดยใช้รูปแบบ APA 7th edition เท่านั้น ตัวอย่างคลิก
 3. รูปภาพและตารางไม่ควรเกิน 5 รูปภาพหรือตาราง
 4. ต้นฉบับไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4
 5. แบบอักษร Angsana New ขนาด 16

 

กรณี บทความวิชาการ ผู้นิพนธ์จะต้องเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

 1. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word ขนาดกระดาษ A4 ไม่แบ่งคอลัมน์
 2. บทความประกอบด้วย
  1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อและนามสกุล ไม่ต้องมีคำนำหน้า ตัวย่อวุฒิการศึกษา และสังกัดของผู้นิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายคน ให้ใช้เครื่องหมาย "*" เป็นแบ่งสังกัดของผู้นิพนธ์
  3. บทคัดย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ โดยเขียนเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งหัวข้อ จำนวนไม่ควรเกิน 350 คำ
  4. คำสำคัญ ภาษาไทยและอังกฤษ ประมาณ 3 – 5 คำ
  5. บทนำ
  6. เนื้อหาของบทความวิชาการ
  7. สรุป
  8. เอกสารอ้างอิง โดยใช้รูปแบบ APA 7th edition เท่านั้น ตัวอย่างคลิก
 3. รูปภาพและตารางไม่ควรเกิน 5 รูปภาพหรือตาราง
 4. ต้นฉบับไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ A4
 5. แบบอักษร Angsana New ขนาด 16