ติดต่อ

สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เบอร์โทรศัพท์ 089-7694989

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวสาวิตรี แสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ 02-4390847