เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

วัตถุประสงค์ (Aims):

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตจัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็นประสบการณ์ทางด้านสุขภาพจิต
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานวิชาชีพ

ขอบเขต (Scope) :

ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวนงานวิจัย นวัตกรรม กรณีศึกษา การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต การพยาบาลจิตเวช และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ (Type of Article) :

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตรับตีพิมพ์บทความ 2 ประเภท ดังนี้
1. บทความวิจัย (Research Article)
2. บทความวิชาการ (Academic Article)

Peer Review Process

  1. ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  2. กรณีเป็นบทความวิจัย ต้องเป็นงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
  3. ผู้นิพนธ์ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย และสมาชิกวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  4. บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้น 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blind peer review

กองบรรณาธิการจะส่งความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้นิพนธ์ หากต้นฉบับที่เสนอมาได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์เจ้าของบทความทราบ เพื่อให้ผู้นิพนธ์แก้ไขต้นฉบับตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผู้นิพนธ์ได้ปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วและส่งคืนมา ทางกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและส่งให้ผู้นิพนธ์ แก้ไขและตรวจทานครั้งสุดท้ายก่อนตีพิมพ์ จากนั้นกองบรรณาธิการจะออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์ให้ผู้นิพนธ์      

Publication Frequency

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตกำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2) พฤกษาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3) กันยายน - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

  • สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Sources of Support

  • สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Journal History

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยทางการพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และสาขาที่เกี่ยวข้อง

บรรณาธิการ

2530-2538       รศ.นงคราญ ผาสุข, รศ.สมศร เชื้อหิรัญ, ผศ.พิชญ์ ธรรมไพโรจน์

2539-2540       รศ.ฐิติวัลย์ ธรรมไพโรจน์

2541-2548       รศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

2549-2550       ผศ.วันเพ็ญ เกื้อหนุน

2551-2556       ผศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา

2557-2563       รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์

2564-ปัจจุปัน    ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม