กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต ROLES OF PSYCHIATRIC NURSES FOR MENTAL HEALTH PROMOTION AND MENTAL ILLNESS PREVENTION Download Download PDF