กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้โปรแกรมการสร้างจินตนาการร่วมกับการบำบัดความคิด และพฤติกรรมต่อการป้องกันพฤติกรรมการติดซ้ำในผู้ป่วยติดสุรา THE EFFECTS OF USING AUTOGENIC TRAINING PROGRAM TOGETHER WITH COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON PREVENTING RELAPSE BEHAVIORS OF PATIENTS WIT Download Download PDF