กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยครอบครัว มีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สุรา THE EFFECT OF EMPOWERMENT WITH FAMILY PARTICIPATION PROGRAM ON ALCOHOL DRINKING BEHAVIOR OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS WITH ALCOHOL USE Download Download PDF