กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการบำบัดและให้คำปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐาน ต่อความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF