กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการบำบัดครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน Download Download PDF