กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาวะจิตสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยาเสพติด Download Download PDF